Toe hy nog vér was…

https://youtu.be/1HAUAO5waWo

Toe hy nog vér was…
Sondag 1 September

‭‭LUKAS‬ ‭15:17-20‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬ “Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger! Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen.”‬‬‬‬
‭‭

JEREMIA‬ ‭31:3‬ ‭AFR53‬‬‬‬ “Die Here het aan my verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.”‬‬‬‬

I SAMUEL‬ ‭16:11-12‬ ‭AFR53 “Verder het Samuel aan Ísai gevra: Is dit al die seuns? En hy sê: Die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Ísai: Stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom; en hy was rooierig, met mooi oë en ‘n mooi voorkoms. En die Here sê: Staan op, salf hom, want dit is hy.”‬‬

 

I SAMUEL‬ ‭17:28‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬ “Toe sy oudste broer Elíab hom met die manne hoor spreek, het Elíab baie kwaad geword vir Dawid en gesê: Waarom het jy eintlik afgekom, en aan wie het jy daardie klompie kleinvee in die woestyn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien.”‬‬
‭‭

I SAMUEL‬ ‭17:29‬ ‭AFR53‬‬ “En Dawid sê: Wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net.”‬‬‬‬‬‬‬‬

Toe hy nog vér was…

I SAMUEL 17:42 AFR53 “Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy ‘n seun was — rooierig, met ‘n mooi voorkoms.”

‭‭

I SAMUEL‬ ‭22:1-2‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬ “EN Dawid het daarvandaan weggegaan en ontvlug na die spelonk van Adúllam; en toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarheen afgetrek na hom. Verder het by hom vergader elkeen wat in benoudheid was, en elkeen wat ‘n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was; en hy het owerste oor hulle geword, sodat daar omtrent vierhonderd man met hom saam was.”‬‬‬‬

Psalm 91:4 “Hy sal jou dek met Sy vlerke en onder Sy vleuels sal jy skuil…, Sy trou is ‘n skild en ‘n pantser.”

LUKAS‬ ‭15 “En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen.”‬

JEREMIA‬ ‭31:34‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬ “….. want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.”‬‬
‭‭

HEBREËRS‬ ‭8:12‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬ “Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.”‬‬‬‬

 

SPREUKE‬ ‭18:10‬ ‭AFR53‬‬ “Die Naam van die Here is ‘n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.”‬‬
Nagmaal teks:

I KORINTHIËRS‬ ‭11:23-26‬ ‭“Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.”

‬‬Toe hy nog vér was…

Related Posts