Onse Vader

https://youtu.be/hQRT9_zxiOM

Onse Vader

Gebed Deel 4 (24 Maart 2019)
Harmonie: Hugo Weich

“Gebed is om jouself onder God se invloed te plaas.”

“Die dag waarop ek nie gebid het nie, is ‘n dag waarop ek by God gespog het met my eie krag.”

“Gebed is ‘n kreet van hoop.”

“Mag God ons die genade gee om self ook hard te werk vir die dinge waarvoor ons so vurig bid.”

“Gebed is van geen belang as dit nie van uiterste belang is nie.”

PSALMS 5:1 “’n Psalm van Dawid. O Here, luister na my woorde, let op my versugting. Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek.”

I THES 5 Bid sonder ophou…

Matthéüs 6:6 “Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde”

Jakobus 5:16 “Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag”.

2 Korintiërs 5:21: “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom”
‭‭

JAMES‬ ‭5:16‬ ‭AMP‬‬ “Therefore, confess your sins to one another [your false steps, your offenses], and pray for one another, that you may be healed and restored. The heartfelt and persistent prayer of a righteous man (believer) can accomplish much [when put into action and made effective by God—it is dynamic and can have tremendous power].”‬‬‬‬‬‬‬‬
‭‭

LUKAS‬ ‭11:1-4‬ ‭AFR53‬‬ “EN toe Hy op ‘n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy dissipels vir Hom nadat Hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het. En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: ‬‬‬‬‬‬‬‬
Onse Vader wat in die hemele is, laat U Naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen

Onse Vader

Related Posts