Die dag toe God sy hande gekruis het

https://youtu.be/pSlAXQs2Or4

Die dag toe God sy hande gekruis het
‭‭

GÉNESIS‬ ‭48:8-20‬ ‭ “Toe Israel die seuns van Josef sien, sê hy: Wie is dit? En Josef antwoord sy vader: Dit is my seuns wat God my hier gegee het. En hy sê: Bring hulle tog by my, dat ek hulle kan seën. Maar Israel se oë was swaar van ouderdom, hy kon nie sien nie. En toe hy hulle by hom bring, het hy hulle gesoen en hulle omhels. En Israel sê vir Josef: Ek het geen gedagte gehad om jou aangesig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien. Daarop laat Josef hulle van sy knieë af weggaan, en hy buig hom met sy aangesig na die aarde toe. En Josef neem hulle twee, Efraim met sy regterhand, links van Israel, en Manasse met sy linkerhand, regs van Israel en hy bring hulle by hom. Toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse: hy het sy hande oorkruis gehou, want Manasse was die eersgeborene. En hy het Josef geseën en gesê: Die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as Herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, die Engel wat my uit elke teëspoed verlos het — mag Hy die seuns seën, en mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land in menigte. Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Efraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë; en hy het die hand van sy vader gegryp om dit van die hoof van Efraim op die hoof van Manasse oor te bring. En Josef sê aan sy vader: Nie so nie, my vader; want hierdie een is die eersgeborene: lê u regterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê: Ek weet, my seun, ek weet. Hy sal ook ‘n volk word, en hy sal ook groot word; nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sý nageslag sal ‘n menigte van nasies word. So het hy hulle dan dié dag geseën en gesê: Met jou sal Israel ‘n seën toewens, met die woorde: Mag God jou maak soos Efraim en soos Manasse! So het hy dan Efraim voor Manasse gestel.”‬‬‬‬‬‬‬‬
‭‭

GÉNESIS‬ ‭48:11-13‬ “En Israel sê vir Josef: Ek het geen gedagte gehad om jou aangesig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien. Daarop laat Josef hulle van sy knieë af weggaan, en hy buig hom met sy aangesig na die aarde toe. En Josef neem hulle twee, Efraim met sy regterhand, links van Israel, en Manasse met sy linkerhand, regs van Israel en hy bring hulle by hom.”‬‬‬‬‬‬

(14) “Toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse: hy het sy hande oorkruis gehou, want Manasse was die eersgeborene.”

(18) “Nie so nie my Vader…. want hierdie een is die eersgeborene…. lê u regterhand op sy hoof…”

Maar sy Vader weier en sê: “Ek weet my seun, ek weet!”

EFÉSIËRS‬ ‭2:1-3‬ “EN julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.”‬‬

Die dag toe God sy hande gekruis het

II Kor 5:21 “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”

Rom 8:33 “Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak”

Job 25:4 “Hoe kan ‘n mens regverdig wees by God?”

Jak 2:10 “Want wie die hele wet onderhou maar in een opsig struikel…. is aan almal skuldig!”

Hand 13:38-39 “Laat dit dan aan julle bekend wees, dat deur Hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word – en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word!”

Rom 8:32 “God is dit wat regverdig maak!”

Righteous, more righteous I cannot be
For in the person of His Son
I’m just as righteous as He
Justified, more justified I cannot be
For in the person of His son
I’m just as just as He….

Jes 43:25 “Ek…Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil, en aan jou sondes dink ek nie!
‭‭

ROMEINE‬ ‭5:8-9‬ ‭ “Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭‭

HEBREËRS‬ ‭7:7‬ ‭“Nou word sonder enige teëspraak die mindere deur die meerdere geseën.”

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬Die dag toe God sy hande gekruis het

Related Posts