Almal is opsoek na…

https://youtu.be/_cBRkIbGimw

Almal is opsoek na…

Gen 3:9 “Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: Waar is jy?”

Deuteronomium 4:29 “Daar sal julle weer na die Here soek. As julle met hart en siel na Hom soek, sal julle Hom vind”.

II KRONIEKE 7:14 “en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.”

II KRONIEKE 34:1-2 AFR53 “JOSÍA was agt jaar oud toe hy koning geword het, en een-en-dertig jaar het hy in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here en gewandel in die weë van sy vader Dawid en nie regs of links afgewyk nie.”

Manasse: “Die een wat laat vergeet”

2 Kronieke 34:3 En in die agtste jaar van sy regering, terwyl hy nog jonk was, het hy begin om die God van sy vader Dawid TE SOEK.

Titus 2:11-15 “Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie.”

2 Kronieke 34:29-31 “En die koning het op sy plek gaan staan en die verbond voor die aangesig van die Here gesluit om die Here te volg en Sy gebooie en Sy getuienisse en Sy insettinge met sy hele hart en met sy hele siel te onderhou, om die woorde van die verbond wat in hierdie boek geskrywe is, te volbring.”

2 Kronieke 34:1b Een-en-dertig jaar het Josia in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here en gewandel in die weë van sy vader Dawid en nie regs of links afgewyk nie.”

Jes 59:1-2 “Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het ’n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het Sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.”

Almal is opsoek na…

Related Posts